KIS 5. INTELIGENTNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO

I. Materiały i technologie

 1. Materiały o podwyższonych parametrach w szczególności: konstrukcyjnych, izolacyjnych,
  o podwyższonej odporności na procesy starzenia, paro-przepuszczalnych, niskiej energii wbudowanej, wysokiej odporności ogniowej, niskiej emisyjności, termo-refleksyjne oraz wytwarzane z surowców roślinnych i technologie ich wytwarzania.
 2. Materiały i technologie wykorzystywane do rewitalizacji budynków, w tym zabytkowych.
 3. Materiały i technologie termo-modernizacyjne do zastosowania na istniejących ociepleniach, które wymagają poprawy izolacyjności.
 4. Materiały służące do akumulowania ciepła i chłodu oraz technologie ich wytwarzania.
 5. Materiały i technologie wytwarzania powłok o podwyższonych parametrach, utrudniających rozwój grzybów, bakterii i alg.
 6. Materiały, o zmiennych parametrach fizycznych, regulowanych parametrami środowiska zewnętrznego i/lub systemem zarządzania energią w budynku, w tym materiały o zmiennych właściwościach cieplnych, spektralnych, wilgotnościowych i inne, oraz technologie ich wytwarzania.
 7. Materiały przezroczyste i technologie ich wytwarzania; okna, systemy przeszkleń o zmiennych parametrach optycznych dla promieniowania słonecznego.
 8. Długowieczne pokrycia dachowe i inne materiały, charakteryzujące się wysoką odpornością
  na czynniki degradujące, chroniące budynki przed czynnikami atmosferycznymi, w tym o zmiennych właściwościach absorpcyjnych, oraz technologie ich wytwarzania.
 9. Materiały i technologie chroniące budynki przed przegrzewaniem i/lub ograniczające straty ciepła.
 10. Badania i technologie związane z procesami transportu ciepła i wilgoci w przegrodach budowlanych
  w zależności od zastosowanych materiałów izolacyjnych i technologii termomodernizacji.
 11. Materiały i technologie systemów wykorzystania oświetlenia światłem dziennym o wysokiej efektywności i sterowalności.
 12. Materiały i technologie słonecznych systemów pasywnych zintegrowanych z obudową budynku.
 13. Materiały i technologie energetyki słonecznej cieplnej (aktywne) zintegrowane z budynkiem.
 14. Materiały i technologie fotowoltaiczne zintegrowane z obudową budynku.
 15. Materiały i technologie wielofunkcyjnych energetycznie (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, klimatyzacja, produkcja energii elektrycznej) obudów budynku.
 16. Energooszczędne oświetlenie, serwisowalne modułowe oprawy energooszczędnego oświetlenia
  o zminimalizowanej energii wbudowanej, oprawy zwiększające skuteczność chłodzenia i trwałość ich elementów, oraz materiały i technologie ich wytwarzania.

II. Systemy energetyczne budynków

 1. Zintegrowane podejście do systemów zarządzania budynkiem.
 2. Technologie i systemy inteligentnego budynku ze szczególnym uwzględnieniem nowych algorytmów optymalizujących wykorzystanie energii z zintegrowanych z budynkiem źródeł odnawialnych
  i lokalnych systemów akumulacji, zaawansowanych systemów prognozowania wytwarzania
  i zapotrzebowania na energię.
 3. Technologie i systemy integrujące zespoły inteligentnych budynków i infrastruktury inteligentnych miast.
 4. Systemy pozwalające na łatwe i pełniejsze wykorzystanie funkcji budynków inteligentnych, w tym ułatwienia dostępu i sterowania (sterowanie gestem i mową) przy wykorzystaniu kamer, wizualna identyfikacja zagrożeń (np. pożaru czy powodzi), identyfikacja użytkownika przez inteligentny budynek.
 5. Inteligentne systemy przedpłatowe za media dostarczane do budynku.
 6. Aktywne systemy fasadowe chroniące przed przegrzewaniem.
 7. Systemy dystrybucji energii w budynku w zależności od dostępności i chwilowych potrzeb, poprzedzone opracowaniem systemu priorytetyzacji wykorzystania różnych źródeł energii
  w zintegrowanym systemie energetycznym budynku.
 8. Systemy inteligentnego oświetlenia.
 9. Rozwój algorytmów i systemów zarządzania budynkiem wpływających na świadomość użytkowników w zakresie wykorzystania energii w ramach systemu DSM (Demand-Side Management).

III. Rozwój maszyn i urządzeń

 1. Bezodpadowe/ nisko odpadowe technologie i linie technologiczne ukierunkowane na obniżenie kosztów i/lub zwiększenie efektywności w produkcji materiałów,  wyrobów budowlanych, realizacji inwestycji budowlanych.
 2. Linie technologiczne, maszyny i urządzenia z nimi związane, umożliwiające produkcję (prefabrykację) modułów przegród budowlanych o wysokim oporze termicznym i niskiej energii wbudowanej.
 3. Maszyny i urządzenia obniżające energochłonność i pracochłonność procesu budowy oraz zwiększające bezpieczeństwo pracy.
 4. Urządzenia i systemy zarządzania energią pozwalające na automatyczne i płynne korzystanie
  w budynkach z wielu źródeł zasilania.
 5. Urządzenia i systemy zasilania budynków prądem stałym (DC – Direct Current).
 6. Sterowniki BMS/HMS (Building/Home Management System) instalowane na stałe w sprzęcie AGD/oświetleniu, przystosowane do współpracy z BMS budynku.
 7. Urządzenia i systemy konwersji, magazynowania i wykorzystania energii odnawialnej i odpadowej.
 8. Urządzenia integrujące systemy konwersji i magazynowania energii.
 9. Urządzenia mikro lub małej skali o wysokiej sprawności do przetwarzania energii zawartej
  w środowisku w energię elektryczną, ciepło i chłód do zastosowań w budownictwie.
 10. Urządzenia i systemy racjonalizacji wykorzystania, pozyskiwania, oczyszczania i uzdatniania wody.

IV. Rozwój aplikacji i środowisk programistycznych

 1. Stworzenie otwartego środowiska programistycznego Software Development Kit, które umożliwiałoby tworzenie aplikacji wyższego poziomu w postaci graficznej do sterowania pracą urządzeń
  w inteligentnych budynkach i interakcją pomiędzy poszczególnymi urządzeniami w sieci.
 2. Zintegrowane aplikacje diagnostyczne do zdalnego monitoringu i badania systemów BMS/HMS.
 3. Aplikacje /systemów/interfejsów BMS/HMS poprawiających bezpieczeństwo, wspierających obsługę budynków i podnoszących jakość życia zarówno osób starszych o częściowym stopniu niepełnosprawności, jak i osób niepełnosprawnych (niewidome, głuchonieme, upośledzenia ruchowe).
 4. Opracowanie standardów komunikacji i wymiany danych pomiędzy aktywnymi elementami inteligentnych budynków i systemów lokalnych.
 5. Projektowanie, budowa i testowanie modułów komunikacyjnych zapewniających wymianę danych
  i zarządzanie aktywnymi elementami inteligentnych budynków.
 6. Projektowanie, budowa i testowanie zintegrowanych systemów zarządzania energią dla autonomicznych systemów lokalnych.
 7. Projektowanie, testowanie i wdrażanie algorytmów optymalizujących zarządzanie zasobami autonomicznych systemów lokalnych.

V. Zintegrowane projektowanie

 1. Opracowanie i standaryzacja bibliotek wspierających BIM.
 2. Metody i narzędzia projektowe prowadzące do Inteligentnej Konstrukcji, w tym wykorzystanie technik symulacji komputerowych, techniki BIM (Building Information Modeling) we wszystkich fazach projektowania (opracowanie narzędzi wspomagających projektowanie, modelowanie i symulację budynków energooszczędnych zarówno od strony zastosowanych technologii, jak i od strony symulacji efektu ekonomicznego nakłady/czas zwrotu inwestycji).

VI. Weryfikacja energetyczna i środowiskowa

 1. Programy wspomagające i automatyzujące audyt energetyczny obiektów poddawanych modernizacji oraz monitoring efektów.
 2. Opracowanie narzędzi do weryfikacji energetycznej i środowiskowej pod kątem energochłonności wbudowanej i stosowania metody pełnego cyklu życia – LCA.
 3. Walidacja zintegrowanych systemów budownictwa zero-energetycznego w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych („sieć budynków doświadczalnych” w różnych systemach).
 4. Metody i narzędzia do oceny jakości wykonania elementów budynków (istniejących oraz wznoszonych) umożliwiające określenie rzeczywistej charakterystyki obiektów.
 5. Badania, technologie dotyczące wpływu systemów infrastruktury budynku na zdrowie i wydajność pracy.
 6. Innowacyjne systemy poligonowej kontroli parametrów wyrobów budowlanych mających wpływ
  na końcową efektywność energetyczną budynku.

VII. Przetwarzanie i powtórne użycie materiałów

 1. Opracowanie technologii ponownego wykorzystania materiałów oraz elementów konstrukcyjnych
  i izolacyjnych (odzysk, w tym recykling) w budownictwie.
 2. Nowe technologie i linie technologiczne do wytwarzania materiałów i wyrobów dla budownictwa
  z zastosowaniem surowców towarzyszących, produktów ubocznych i odpadów.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU