KIS 13. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MORSKIE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH, KONSTRUKCJI MORSKICH I PRZYBRZEŻNYCH ORAZ LOGISTYKI OPARTEJ O TRANSPORT MORSKI I ŚRÓDLĄDOWY

I. PROJEKTOWANIE, BUDOWA I KONWERSJA SPECJALISTYCZNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ORAZ ICH SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA
1. Projektowanie jednostek pływających i ich modułów, ich systemów i urządzeń, w tym sprzętowe
i softwarowe rozwiązania w zakresie modelowania i symulacji zachowania się konstrukcji, systemów i kompletnych jednostek pływających.
2. Budowa i konwersja jednostek pływających oraz bloków i sekcji dla nich, w tym o zredukowanym
wpływie na środowisko, eksploracyjno-przetwórczych, obsługi off-shore, ekologicznych promów
pasażersko-samochodowych, statków i sekcji okrętowych z aluminium, jednostek do żeglugi w
warunkach arktycznych, jednostek ratownictwa morskiego i poszukiwawczego, statków badawczych, barek i pchaczy o niskim zanurzeniu, jachtów i łodzi motorowych dźwigów i zbiorników pływających, a także innych specjalistycznych jednostek pływających.
3. Bezzałogowe/autonomiczne jednostki pływające, w tym do monitorowania, inspekcji i obsługi
obiektów off-shore, morskich obiektów hydrotechnicznych, statków, infrastruktury portowej, stanu
środowiska lub oceny zasobów morza oraz ich eksploatacji.
4. Rozwiązania technologiczne i techniczne redukujące niekorzystny wpływ jednostek pływających na środowisko, w tym napędy elektryczne, hybrydowe, zasilane LNG i innymi paliwami alternatywnymi, systemy magazynowania, dystrybucji i tankowania paliw niskoemisyjnych i LNG, a także infrastruktura i rozwiązania w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do wody i powietrza.
5. Technologie, systemy i urządzenia dla jednostek pływających, w tym w zakresie elektroenergetyki, automatyki i hydrauliki okrętowej, zdalnego monitoringu pracy i eksploatacji statku, efektywności ekonomicznej i energetycznej, eksploatacji zgodnie z normami ochrony środowiska i zdlanej kontroli sterowania w stanach krytycznych, systemów nawigacji i łączności, kontroli i oceny stanu technicznego urządzeń okrętowych, systemów wentylacji i Klimatyzacji, urządzeń i systemów napędowych oraz magazynowania i konwersji energii.

II. PROJEKTOWANIE, BUDOWA I PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI MORSKICH I PRZYBRZEŻNYCH
1. Wielofunkcyjne, modułowe platformy badawczo-pomiarowe do badań poligonowych nowatorskich rozwiązań technicznych w eksploatacji zasobów morza w warunkach rzeczywistych oraz symulatory i trenażery obiektów.
2. Bezzałogowe platformy mobilne do diagnostyki i monitorowania stanu konstrukcji morskich oraz
urządzenia, techniki i systemy pomiarowe do akwizycji i przetwarzania danych o środowisku morskim.
3. Pływające lub stacjonarne konstrukcje morskich urządzeń do konwersji energii ze źródeł odnawialnych (m.in. farm wiatrowych lub konwerterów energii falowania pływów i prądów wodnych) oraz platform lub rozproszonych systemów poszukiwawczych, wydobywczych i przetwórczych.
4. Komponenty i wyposażenie obiektów off-shore (w tym specjalistyczne żurawie, chwytaki, suwnice, systemy kompensacyjne lub napinające, specjalistyczne systemy wciągarek i systemy hydrauliczne).
5. Konstrukcje morskie do rozwoju akwakultury oraz technologie, urządzenia i metody do hodowli
organizmów morskich.
6. Obiekty rekreacyjne, mieszkalne, edukacyjne oraz treningowe na morzu.
7. Urządzenia i jednostki do transportu i przeładunku wielkogabarytowych morskich konstrukcji
wsporczych.
8. Technologie i urządzenia o podwyższonej sprawności i efektywności energetycznej stosowane na
potrzeby produkcji off-shore i transportu wodnego.
9. Rozwój technologii hiperbarycznych.
10. Projektowanie, technologia, urządzenia, systemy i metody służące eksploracji, szacowaniu i
pozyskiwaniu zasobów morskich i dna morza.
11. Projektowanie, technologia, urządzenia, systemy morskich i śródlądowych terminali paliw
alternatywnych, w tym LNG.

III. PROCESY I URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE NA POTRZEBY LOGISTYKI OPARTEJ O TRANSPORT MORSKI I ŚRÓDLĄDOWY
1. Systemy oraz technologie ICT monitorowania, integrowania, kontroli i zarządzania środkami transportu w ruchu wodnym, a także infrastrukturą transportową.
2. Systemy organizacji, nadzoru, nawigacji, e-nawigacji, wspierania decyzji, zarządzania ryzykiem i
bezpieczeństwem żeglugi oraz transportu ładunków.
3. Systemy biernej i czynnej ochrony obiektów i infrastruktury morskiej.
4. Efektywne energetycznie technologie obsługi ładunków w portach morskich (np. rozmrażania wagonów z masówką).
5. Rozwój intermodalnych technologii transportowych w relacjach do/z portów.
6. Systemy i środowiska symulacyjne, wykorzystujące mieszaną lub rozszerzoną rzeczywistość jako
metody sterowania środkami transportu wodnego.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU