KIS 7. GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY

GOZ to model gospodarczy, w którym – przy zachowaniu warunku wydajności – spełnione są następujące podstawowe założenia:

 1. wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana lub

 2. ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie).

Powyższe założenia powinny być spełnione na każdym etapie cyklu życia (pozyskanie surowca, ekoprojektowanie, przetwórstwo i produkcja, odpady i ścieki, substytucja).

Krajowa Inteligentna Specjalizacja Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (KIS GOZ) – woda, surowce kopalne, odpady wskazuje preferencyjne obszary wsparcia prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych (B+R+I), służące transformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Zmiana ta wiąże się nie tylko z innowacjami technologicznymi i produktowymi, ale także nowymi rozwiązaniami, w tym systemowymi, legislacyjnymi, organizacyjnymi, finansowymi i edukacyjnymi, uwzględniając łańcuch wartości i wszystkich interesariuszy.


I. POZYSKANIE SUROWCÓW

 1. Surowce skalne

  • Technologie i procesy remediacji i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych surowców skalnych

  • Nowe rozwiązania technologiczne pozwalające na poprawę technologii wybuchowego urabiania skał

  • Innowacyjne narzędzia i rozwiązania techniczne do wysokowydajnego urabiania skał twardych w kopalniach odkrywkowych.

 2. Surowce metaliczne

 3. Węgiel kamienny i brunatny

  • Innowacyjne technologie poprawiające efektywność eksploatacji układów KTZ.

  • Modele, algorytmy i oprogramowanie dla poprawy efektywności pracy wielonaczyniowych koparek kołowych w warunkach eksploatacji pokładów o zaniżonej miąższości

  • Innowacyjne rozwiązania i technologie selektywnego urabiania złóż wielopokładowych wielonaczyniowymi koparkami kołowym

  • Innowacyjne technologie eksploatacji skał trudnourabialnych w górnictwie węgla brunatnego

  • Innowacyjne rozwiązania poprawiające wydajność i bezpieczeństwo pracy maszyn podstawowych w górnictwie.

  • Nowe rozwiązania pozwalające na dostosowywanie technologii eksploatacji do warunków geologicznogórniczych

  • Nowoczesne metody wykrywania i przeciwdziałania wystąpieniu poważnych zagrożeń m.in. osuwiskowych, pożarowych, wodnych, itp

  • Modele, algorytmy i oprogramowanie do poprawy i modelowania/prognozowania energochłonności procesów wydobywczych

  • Innowacyjne technologie sterowania wydobyciem (technologia wydobycia uwzględniająca wytężenie maszyn, informatyczne wspomaganie zarządzaniem wydobycia i prowadzenie ruchu w kopalniach)

 4. Gaz ziemny

 1. Technologie poszukiwania, rozpoznawania i zagospodarowania złóż gazu ziemnego:

  • Nowoczesne technologie poszukiwania i rozpoznawania niekonwencjonalnych złóż gazu

  • Inteligentny monitoring złożowy i systemy wspomagania decyzji w procesach poszukiwania i zagospodarowania złóż

  • Lokalne zagospodarowanie gazu ze złóż nienadających się do włączenia do sieci

  • gazowniczych

  • Nowatorskie metody rozpoznawania złóż gazohydratów w tym geofizyka morska

  • Nowatorskie narzędzia dedykowane geofizyce powierzchniowej (aparatura, czujniki,detektory)

 2. Innowacyjne technologie eksploatacji złóż i intensyfikacji wydobycia:

  • Nowe technologie wiertnicze udostępniania starych i częściowo wyeksploatowanych złóż

  • Modularne, kontenerowe systemy wiertnicze jako elementy inteligentnych kopalni gazu

 1. Ropa naftowa

Technologie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i eksploatacji konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej:

  • Techniki i technologie wydobycia pozwalające na maksymalizację wydobycia złóż

  • Zintegrowane metody analizy basenów naftowych dla detekcji węglowodorów

  • Techniki intensyfikacji produkcji (metody wtórne i trzecie: zatłaczanie wody, środków

  • powierzchniowo czynnych, CO2 , metody mikrobiologiczne i chemiczne)

  • Nowe technologie udostępniania złóż w tym tight oil

  • Zautomatyzowane, bezzałogowe kopalnie ropy naftowej (smart oilfields)

 1. Woda

  • Rozwiązania dla poprawy stanu ekologicznego zdegradowanych rzek, ekosystemów wodnych i od wód zależnych (renaturyzacja i rewitalizacja), których celem jest zmniejszenie szarego śladu wodnego (w tym przeciwdziałanie eutrofizacji)

  • Techniki i metody rewitalizacji małych akwenów oraz cieków wodnych, pozwalające zwiększyć zasoby wodne ekosystemu

  • Biochemiczna remediacja i magazynowanie wód powierzchniowych z infiltracją hydrodynamiczną dla stabilizacji i ochrony eksploatowanych poziomów wodonośnych

  • Rozwiązania dla efektywnej ochrony głównych zbiorników wód podziemnych przed zagrożeniami antropogenicznymi na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych

  • Techniki biomonitoringu i bioindykacji zasobów wodnych

  • Systemowe rozwiązania w zakresie budowania zasobów bazodanowych oraz integracji źródeł rozproszonych danych jako składowe krajowego zasobu danych o stanie środowiska

 2. Zagadnienia horyzontalne

 1. Minimalizacja wytwarzania odpadów

  • Bezodpadowe lub niskoodpadowe innowacyjne technologie pozyskiwania surowców

  • Metody, narzędzia, procesy i technologie ograniczające wytwarzanie odpadów na etapie pozyskiwania surowców

  • Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów poprzez selektywne ich pozyskiwanie na etapie wydobycia surowców

 2. Przygotowanie do ponownego użycia

 3. Substytucja

  • Nowe materiały metaliczne i kompozytowe, ukierunkowane na wytwarzanie substytutów metali krytycznych i niebezpiecznych

II. EKOPROJEKTOWANIE

 1. Tworzenie zasobooszędnych i efektywnych energetycznie wyrobów nowych, ulepszonych, przerobionych czy odnowionych

 2. Tworzenie wyrobów z zastosowaniem surowców odzyskanych z odpadów i ścieków

 3. Zwiększenie trwałości i wydłużenie życia stosowanych urządzeń oraz wyrobów

 4. Zapewnienie zamienników dla substancji niebezpiecznych, skomplikowanych i uciążliwych w procesie recyklingu

 5. Rozwój substytutów dla surowców nieodnawialnych i wody

 6. Zapewnienie nowego zastosowania i/lub ponownego wykorzystania wyrobów, ich części, materiałów


III. PRZETWÓRSTWO I PRODUKCJA

 1. Surowce skalne: rozwiązania technologiczne umożliwiające kontrolę jakości produktów zakładów przeróbczych surowców skalnych

 2. Surowce metaliczne

  1. Nowe technologie i urządzenia do wzbogacania metalicznych surowców mineralnych:

   • Technologie odzysku metali z rud o trudnych charakterystykach wzbogacalności

   • Technologie kompleksowego odzysku składników użytecznych z antropogenicznych surowców wtórnych

   • Innowacyjne technologie wzbogacania niskojakościowych rud polimetalicznych

   • Nowe konstrukcje urządzeń do wzbogacania surowców mineralnych

  2. Technologie metalurgiczne (piro i hydrometalurgiczne) produkcji metali nieżelaznych z surowców pierwotnych i wtórnych:

   • Innowacyjne technologie topienia i rafinacji metali.

   • Nowe rozwiązania konstrukcji energooszczędnych agregatów hutniczych do stapiania rud i koncentratów metali, a także do przetwarzania produktów stapiania

   • Technologie pozyskiwania metali z odpadów i półproduktów z procesów metalurgicznych (żużle, pyły, szlamy)

   • Odzysk i przetwarzanie energii odpadowej gazów technologicznych z agregatów hutniczych oraz ze stałych i ciekłych materiałów

   • Rozwój metod ługowania, w tym ciśnieniowego, rud i koncentratów metali.

   • Innowacyjne metody selektywnego wydzielania metali z roztworów wodnych (precypitacyjne, jonowymienne, elektrochemiczne)

   • Hydrometalurgiczne metody odzysku metali towarzyszących, w tym krytycznych

  3. Innowacyjne technologie głębokiego przetwórstwa metali, w tym:

   • Wytwarzania materiałów funkcjonalnych metodami ciekłofazowymi.

   • Opracowanie nowych stopów do odlewania o ulepszonych walorach użytkowych w odniesieniu do aktualnie istniejących (nowe metody kontrolowanej krystalizacji i rozdrabniania struktury, dobór nowych dodatków stopowych).

   • Kształtowanie struktury i właściwości metodami przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej i obróbki cieplno-chemicznej.

   • Wytwarzanie proszkowych materiałów metalicznych i kompozytowych z wykorzystaniem i rozwojem technik atomizacji, wysokoenergetycznego mielenia, syntezy mechanicznej, chemicznej i plazmochemicznej.

  4. Modyfikacja istniejących i nowe linie technologiczne i urządzenia dla procesów przetwórstwa metali, umożliwiające prowadzenie procesów ciągłych, zmniejszające ilość oddzielnych operacji technologicznych, zapewniających wytworzenie wyrobów nanostrukturalnych

  5. Innowacyjne technologie obróbki metali, wytwarzania i nakładania warstw ochronnych i funkcjonalnych z wykorzystaniem metod chemicznych, elektrochemicznych, natryskiwania cieplnego i laserowej funkcjonalizacji powierzchni:

   • Metody i materiały do ochrony konstrukcji stalowych przed narażeniami środowiskowymi

   • Powłoki użytkowe dla nowoczesnego budownictwa i nowych zastosowań inżynieryjnych

  6. Przetwórstwo metali trudnotopliwych, ze szczególnym uwzględnieniem surowców krajowych

 1. Węgiel kamienny i brunatny

 • Technologie zgazowania, rozkładu termicznego metodą termolizy i pirolizy, suszenia oraz wytwarzania paliw płynnych poprzez bezpośrednie upłynnianie węgla kamiennego i brunatnego

 • Wzbogacanie węgli o niskiej jakości, poprzez stosowanie pirolitycznej konwersji

 1. Gaz ziemny

Nowe technologie produkcji i dostosowania paliw gazowych do parametrów sieciowych

 1. Ropa naftowa

  1. Technologie przerobu ropy naftowej:

   • Techniki i technologie pozwalające na maksymalizację uzysków produktów białych.

   • Techniki i technologie pozwalające na optymalizację konwersji przetwarzanej ropy naftowej

   • Techniki i technologie optymalizujące zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów z przerobu ropy naftowej

   • Technologie wytwarzania produktów o ulepszonej jakości oraz produktów niszowych

  2. Zastosowanie nowych materiałów i rozwiązań technologicznych:

   • Technologie i materiały optymalizujące procesy energetyczne (możliwość funkcjonowania procesów w obszarach wysokich temperatur i ciśnień) minimalizujące straty procesowe, pozwalające na lepsze uzyski

   • Technologie wykorzystania gazu ziemnego w procesach przerobu ropy naftowej (w tym produkcji wodoru)

 2. Woda

  1. Poprawa jakości

   • Uzdatnianie wody poprzez nowatorskie metody technologiczne i konstrukcje urządzeń oraz stosowanie reagentów nowej generacji, pozwalających na zminimalizowanie zużycia surowców naturalnych, a także wykorzystanie surowców wtórnych

   • Sterowanie i kontrola procesów uzdatniania wody, testy i metody do oceny jakości wody oraz narzędzia i informatyczne systemy kontrolne stanu i monitoringu jakości wody

   • Metody, procesy, materiały (w tym surowce wtórne) mające na celu zachowanie stabilności biologiczno-chemicznej wody oraz minimalizujące ilość produktów ubocznych (i odpadów) powstających w procesach dezynfekcji wody.

   • Metody i procesy usuwania z wody zanieczyszczeń antropogenicznych (farmaceutyków, środków ochrony roślin, hormonów, metali ciężkich), prekursorów niebezpiecznych zanieczyszczeń wtórnych oraz biodegradowalnych frakcji zanieczyszczeń organicznych

   • Metody, procesy, materiały i rozwiązania systemowe stosowane w technologiach uzdatniania i odzysku wody w sytuacjach kryzysowych

   • Metody, procesy i technologie oczyszczania wód podziemnych z zanieczyszczeń substancjami węglowodorowymi i innymi substancjami chemicznymi

   • Modelowanie i intensyfikacja procesów oczyszczania wód w układach hybrydowych

   • Nowe techniki pomiarowe i metody badawcze identyfikacji mikrozanieczyszczeń w wodzie.

  1. Użytkowanie

 • Technologie odzyskiwania i wykorzystywania wód deszczowych, wód geotermalnych, wód słonych i wód słonawych prowadzące do produkcji wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych i gospodarczych

 • Rozwiązania systemowe w zakresie zamykania i integracji obiegów wodnych oraz zawracania wód technologicznych w systemach komunalnych i przemysłowych w ramach symbiozy przemysłowej

 • Technologie ograniczania strat w systemach dystrybucji wody

 • Informatyczne systemy monitorowania mające na celu zwiększanie wydajności wykorzystywania zasobów wodnych

 • Technologie monitorowania i opomiarowania dla zwiększania wydajności wykorzystywania zasobów wodnych, tj. ograniczania zużycia wody i strat w systemach wodociągowych z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz systemów informacji przestrzennej

 • Technologie małej retencji i wykorzystania wód opadowych na terenach miejskich i wiejskich, a także w obiegach technologicznych i na potrzeby gospodarcze

 • Inteligentne systemy kolekcjonowania oraz odprowadzania wód opadowych integrujące potencjał retencji naturalnej, quasinaturalnej oraz kanałowej (infrastrukturalnej)

 • Rozwiązania inżynieryjne, przestrzenne i organizacyjne retencjonowania, oczyszczania i zagospodarowania wód opadowych w przestrzeni miejskiej i na terenach o niskiej urbanizacji jako alternatywa dla rozwiązań “collect and drain”

 1. Zagadnienia horyzontalne – Minimalizacja wytwarzania odpadów

 • Bezodpadowe lub niskoodpadowe innowacyjne technologie produkcji/przetwarzania

 • Metody, narzędzia, procesy i technologie ograniczające wytwarzanie odpadów

 • Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów poprzez selektywne ich pozyskiwanie na etapie produkcji

 • Minimalizacja wytwarzania odpadów poprzez wprowadzenie innowacyjnych materiałów

 • Minimalizacja powstawania ubocznych produktów spalania surowców energetycznych


IV. ODPADY I ŚCIEKI

 1. Innowacyjne technologie recyklingu odpadów

  • Technologie przetwarzania odpadów metodami: mechanicznymi, termicznymi, kriogenicznymi, biologicznymi, mikrobiologicznymi, fizycznymi i chemicznymi

  • Technologie zabezpieczeń procesów przetwarzania odpadów

  • Technologie przetwarzania odpadów, wpływające na redukcję emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery

  • Technologie odzysku surowców deficytowych i krytycznych z odpadów

  • Technologie przetwarzania odpadów wielomateriałowych, wielowarstwowych i kompozytowych

  • Zagospodarowanie produktów z termicznego przekształcania odpadów, między innymi pirolizy, termolizy, gazyfikacji, technologii plazmowych itp.

  • Technologie odzysku, w tym recyklingu metali z odpadów

  • Technologie przetwarzania odpadów poprodukcyjnych i poeksploatacyjnych

  • Technologie trudnych do przetwarzania odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz z ZSEE

  • Technologie przetwarzania odpadów z górnictwa surowców energetycznych i nieenergetycznych oraz odpadów mineralnych

  • Urządzenia i linie do odzysku, w tym recyklingu odpadów

  • Technologie zagospodarowywania pozyskanych materiałów z przetworzenia odpadów

  • Selektywne procesy technologiczne otrzymywania z odpadów wysokoprzetworzonych związków chemicznych

  • Wyroby wielomateriałowe i kompozytowe na bazie odpadów do wykorzystania w różnych gałęziach gospodarki

 2. Innowacyjne technologie odzysku materiałowego ze ścieków

  • Technologie odzysku azotu i fosforu ze strumieni procesowych i ponowne zagospodarowanie

  • Technologie odzysku i biosekwestracji węgla nieorganicznego ze strumieni procesowych (w tym gazowych)

  • Technologie odzysku pierwiastków śladowych i metali ze strumieni procesowych

  • Technologie odzysku związków organicznych (min. celulozy, PHA) ze strumieni procesowych

  • Rozwiązania pozwalające na wykorzystanie strumieni ścieków przemysłowych niosących ładunek związków organicznych jako substratów w procesach heterotroficznego oczyszczania ścieków

  • Technologie zagospodarowania surowców powstających w części osadowej oczyszczalni ścieków.

  • Zamykanie obiegów wodno-ściekowych, z wykorzystaniem wstępnie oczyszczonych ścieków, oczyszczanie wody poprocesowej na potrzeby komunalne i w sferze przemysłowej.

 3. Innowacyjne technologie oczyszczania ścieków i odzysku wody ze ścieków

  • Oczyszczanie ścieków poprzez nowatorskie metody technologiczne i konstrukcje urządzeń oraz stosowanie reagentów i preparatów nowej generacji

  • Metody, procesy, materiały do usuwania ze ścieków trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO), w tym substancji biologicznie czynnych.

  • Rozwój metod dezynfekcji ścieków z uwzględnieniem ograniczenia możliwości powstawania szkodliwych produktów ubocznych

  • Nanotechnologie w oczyszczaniu ścieków

  • Udoskonalone wysokosprawne metody beztlenowego oczyszczania ścieków, w tym zintegrowane systemy beztlenowo-tlenowe

  • Technologie oczyszczania wód i ścieków w przemyśle wydobywczym

  • Metody, narzędzia i procesy zmniejszenia ilość biogenów wprowadzanych do wód powierzchniowych, w tym wykorzystanie przemysłowych zbiorników wodnych jako biologicznych oczyszczalni wód powierzchniowych

  • Technologie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków uwzględniające usuwanie związków biogennych oraz intensyfikujące usuwanie zanieczyszczeń organicznych, a także prowadzące do uzyskania niezawodności technicznej, technologicznej i umożliwiające kontrolę efektów oczyszczania

  • Podwyższenie efektywności procesów oczyszczania ścieków i kondycjonowania osadów

  • Inteligentne systemy pomiarowe, programy informatyczne służące monitorowaniu jakości ścieków oraz sterowaniu systemami odprowadzania i procesami oczyszczania ścieków

  • Modelowanie procesów oczyszczania i systemów odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

  • Metody, narzędzia, urządzenia i procesy prowadzące do poprawy gospodarki ściekowej terenów wiejskich oraz obszarów o zabudowie rozproszonej

  • Technologie minimalizacji i usuwania substancji rosnącego ryzyka (zanieczyszczenia z grupy CEC eng. Contaminants of Emerging Concern)

  • Ograniczanie zużycia wody poprzez rozwój systemów odzysku i wykorzystania “wody szarej”

 4. Wykorzystanie, odzysk i optymalizacja zużycia energii w gospodarce wodno-ściekowej

  • Wdrażanie rozwiązań zmierzających do optymalizacji zużycia energii, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce wodno-ściekowej.

  • Technologie wykorzystujące ścieki i osady jako substraty do pozyskiwania energii.

  • Technologie unieszkodliwiania osadów ściekowych z ko-substratami organicznymi w celu zwiększenia efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków.

  • Innowacyjne systemy kojarzące energię ze źródeł odnawialnych z procesami oczyszczania ścieków w przydomowych instalacjach oczyszczania oraz innych rozproszonych instalacjach do magazynowania i oczyszczania ścieków.

  • Rozwój i wdrażanie rozwiązań technologicznych wykorzystania energii ze ścieków w skojarzonych systemach energetycznych w tym systemy oczyszczania ścieków zintegrowane z odzyskiem wody i ciepła.

 5. Innowacyjne technologie odzysku energetycznego z odpadów

  • Technologie optymalnego wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych pozyskanych z odpadów (bez RDF)

  • Rozwój techniczny agregatów prądotwórczych, turbin gazowych, pieców do bezpiecznego spalania paliw pozyskanych z odpadów

  • Nowatorskie rozwiązania odzysku energii z odpadów z wyłączeniem spalania i współspalania.

  • Technologie odzysku produktów z odpadów metodą rozkładu termicznego

 6. Nowe bezpieczne metody unieszkodliwiania odpadów

  • Technologie zabezpieczania odpadów poprzez mineralizację, zestalenie i stabilizację

  • Technologie zabezpieczeń przed emisją gazów, odorów i pyleniem

  • Technologie składowania odpadów niemożliwych do zastosowania w innych procesach zagospodarowania