KIS 6. ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

I. Innowacyjne środki transportu

 1. Optymalizacja środków transportu poprzez redukcję masy i rozmiarów przy zachowaniu funkcjonalności (zmniejszenie energochłonności i emisji zanieczyszczeń, materiałochłonności, zwiększanie sprawność).
 2. Intermodalność środków transportu, w tym dyfuzja rozwiązań technicznych i technologicznych pomiędzy systemami transportowymi.
 3. Infrastruktura do eksploatacji i, w tym komunikacji (I2V) innowacyjnych środków transportu.
 4. Modułowa budowa środków transportu, w tym wymiana jednostek napędowych.
 5. Specjalne i specjalizowane środki transportu, w tym jednostki bezzałogowe.
 6. Środki transportu zasilane alternatywnymi źródłami energii wraz z infrastrukturą do ich obsługi.
 7. Autonomiczne środki transportu.
 8. Pojazdy i technologie transportu kolei próżniowych KNC, w szczególności związane z: budową kapsuł oraz ich systemami, technologiami związanymi z zasileniem i napędem kapsuł, technologiami dotyczącymi systemów zawieszenia kołowego dedykowanego do poruszania się w środowisku o obniżonym ciśnieniu

II. Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu

 1. Alternatywne napędy i źródła zasilania w transporcie, w tym indukcyjne bezstykowe systemy przekazywania energii do środków transportu.
 2. Napędy wykorzystujące OZE i źródła energii z odpadów oraz biopaliw, a także paliw neutralnych dla klimatu (w tym wodór pozyskiwany dzięki OZE), jak również napędy elektryczne (także w układach hybrydowych).
 3. Innowacyjne systemy i komponenty przetwarzania, w tym odzysku i magazynowania energii.
 4. Optymalizacja i poprawa konstrukcji i funkcjonalności podzespołów w środkach transportu.
 5. Innowacyjne systemy recyklingu, odzysku i utylizacji.
 6. Innowacyjne systemy redukcji szkodliwych emisji.
 7. Opracowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa dla środków transportu.
 8. Innowacyjne elementy wyposażenia środków transportu.
 9. Systemy biomechaniczne w elementach wyposażenia środków transportu.
 10. Innowacyjne systemy retrofittingu istniejących pojazdów w kierunku pojazdów zeroemisyjnych.

III. systemy zarządzania transportem

 1. Środki organizacyjne i techniczne, umożliwiające realizację preferencji dla transportu zbiorowego i ekologicznych środków transportu.
 2. Środki organizacyjne i techniczne, umożliwiające rozwój transportu drogowego towarów.
 3. Rozwój inteligentnych systemów transportowych, w tym m.in. transportu modalnego oraz optymalnego zarządzania energią.
 4. Inteligentne proekologiczne systemy zarządzania dostępem do stref chronionych.
 5. Inteligentne systemy zarządzania bezpieczeństwem ruchu w transporcie.
 6. Systemy komunikacji środka transportu z otoczeniem.
 7. Systemy minimalizujące oddziaływanie środków transportu na otoczenie, w tym systemy i technologie oceny oddziaływania środków transportu na zdrowie i bezpieczeństwo.

IV. innowacyjne materiały w środkach transportu

 1. Innowacyjne materiały metalowe.
 2. Innowacyjne materiały polimerowe.
 3. Innowacyjne materiały kompozytowe.
 4. Innowacyjne pokrycia oraz powłoki.
 5. Innowacyjne materiały hybrydowe, w tym blachy organiczne lub struktury bioniczne.
 6. Innowacyjne materiały na bazie surowców wtórnych.
 7. Innowacyjne materiały eksploatacyjne, w tym niskoemisyjne nośniki energii.

V. innowacyjne technologie produkcji środków transportu i ich części

 1. Modyfikacja oraz budowa nowych linii technologicznych i systemów produkcyjnych środków transportu, komponentów i części, w tym recyklingu.
 2. Innowacyjne systemy projektowania i oceny jakości w zakresie: metod, technik, infrastruktury pomiarowej i procedur dotyczących kontroli jakości (technicznej) na wszystkich etapach produkcji oraz gotowych wyrobów, w tym oceny ich właściwości funkcjonalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych.
 3. Innowacyjne systemy zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw.
 4. Innowacyjne systemy zarządzania wiedzą i przepływem informacji w przedsiębiorstwach.
 5. Innowacyjne metody ograniczania wpływu procesów produkcyjnych na środowisko.
 6. Innowacyjne technologie produkcji, w tym technologie łączenia, modelowania i obróbki.
 7. Innowacyjne techniki wspomagania organizacji produkcji, w tym techniki wirtualnej rzeczywistości (augmented reality) w procesach technologicznych, szkoleniowych, utrzymania ruchu.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU