KIS 10. INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE

Specjalizacja obejmuje problematykę inteligentnych sieci, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz technologii geoinformacyjnych, zarówno jako elementów niezależnych jak i elementów powiązanych. Należy mieć jednak na uwadze potencjał wynikający z łączenia tych zakresów badań i wdrożeń. Szczególnie ważnym elementem jest wykorzystanie i rozwijanie modeli, architektury oraz technologii sztucznej inteligencji opartych o metody informatyczne.

Pojęcie „inteligentne sieci” oznacza technologie i systemy teleinformatyczne1 stosowane w różnorodnych infrastrukturach (np. energia, transport, telekomunikacja, zdrowie, fabryki, domy, miasta, pojazdy) w celu zapewnienia m.in. optymalizacji działania, oszczędności zasobów w tym energii, ochrony środowiska, ergonomii użytkowania, korzyści wynikających ze wzajemnej komunikacji i wymiany informacji. Inteligentne sieci i systemy charakteryzują się następującymi cechami2 : autonomicznością, zdolnością do samoorganizacji, adaptacji i podejmowania decyzji, odpornością na błędy i awarie, skalowalnością, przewidywalnością zapewniania jakości usług, otwartością architektury, bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w skrócie ICT, z ang. information and communication technologies), nazywanych zamiennie technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, informacyjno-telekomunikacyjnymi, teleinformatycznymi lub technikami informacyjnymi) kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej 3
.
Pojęcie „technologie geoinformacyjne” obejmuje technologie związane z pozyskiwaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, analizowaniem, udostępnianiem i wizualizowaniem geoinformacji, czyli informacji dla której określa się lokalizację w przyjętym układzie odniesienia oraz definiuje, odczytuje i obrazuje związki zachodzące między obiektami i zjawiskami występującymi w tej przestrzeni. Geoinformacja dotyczy przede wszystkim przestrzeni geograficznej (ziemskiej), ale technologie geoinformacyjne mogą być również wykorzystywane do modelowania innych przestrzeni. Technologie geoinformacyjne wykorzystują zwykle technologie informatyczne i komunikacyjne, w szczególności rozwiązania i metody geoinformatyczne oraz teleinformatyczne. Technologie geoinformacyjne mają ukierunkowanie hybrydowe i transdyscyplinarne w dziedzinach nauk inżynieryjnotechnicznych, ścisłych i przyrodniczych.

I. TECHNOLOGIE INTERNETU PRZYSZŁOŚCI, TECHNOLOGIE INTERNETU RZECZY, SYSTEMY WBUDOWANE

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów (lub istotne udoskonalenie istniejących) w obszarze inteligentnych sieci, w następującym zakresie:

 1. Inteligentne komponenty sieci
 2. Rozwiązania umożliwiające tworzenie usług dla sieci nowej generacji (m.in. 5G)
 3. Infrastruktura do prototypowania, testowania i eksperymentów służąca wdrożeniom
 4. Optyczne, bezprzewodowe technologie sieciowe
 5. Rozwiązania Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things)
 6. Komponenty sieci semantycznych (ang. Semantic WebLinked Data)
 7. Rozwiązania nasobne (ang. wearable devices)

II. INTELIGENTNE SIECI W INFRASTRUKTURACH

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów (lub istotne udoskonalenie istniejących) w obszarze inteligentnych sieci, w następujących infrastrukturach:

 1. Inteligentne miasta (ang. smart cities)
 2. Inteligentne domy i budynki (ang. smart homes)
 3. Inteligentne fabryki (ang. smart factories) oraz inteligentne przedsiębiorstwa
 4. Inteligentne systemy transportowe (ang. smart/inteligent transportation systems)
 5. Inteligentne pojazdy (ang. smart vehicles)
 6. Inteligentne sieci przesyłowe takie jak elektryczna, ciepłownicza, paliwowa, wodna, kanalizacyjna, komunikacyjna, telekomunikacyjna (w tym inteligentne systemy zarządzania sieciami)

III. ARCHITEKTURY, SYSTEMY I APLIKACJE W INTELIGENTNYCH SIECIACH

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów (lub istotne udoskonalenie istniejących) w obszarze inteligentnych sieci, w następującym zakresie:

 1. Integracja inteligentnych systemów
 2. Łączność w sytuacjach kryzysowych
 3. Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci komunikacyjnych
 4. Zachowanie ciągłości komunikacji
 5. Zapewnienie dostępność (ang. availability) komunikacji
 6. Samoorganizujące się sieci komunikacyjne
 7. Inteligentne usługi dla mieszkańców, m.in. zdrowotne i edukacyjne (ang. smart healthcaresmart education), wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 8. Symulatory oraz rozwiązania „serious games”
 9. Wspomaganie decyzji
 10. Zarządzanie stopniem obciążenia i zużyciem energii w centrach danych (ang. data centers)

IV. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W INTELIGENTNYCH SIECIACH

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów (lub istotne udoskonalenie istniejących) w obszarze inteligentnych sieci, w następującym zakresie:

 1. Analiza danych zgromadzonych w chmurach
 2. Optymalizacja efektywności i szybkości pracy chmur obliczeniowych (ang. Cloud Computing)
 3. Systemy rozproszone i przetwarzanie równoległe
 4. Wirtualizacja
 5. Przetwarzania złożonych, dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych (ang. big datadata mining)
 6. Kompresja i redukcja wielkości danych
 7. Efektywna weryfikacja, archiwizacja i przechowywanie danych
 8. Zarządzanie wiedzą w organizacjach
 9. Wykorzystanie sieci społecznościowych w pozyskiwaniu i analizie danych oraz dystrybucji informacji
 10. Analiza obrazów wideo w celu automatycznej detekcji obiektów i zdarzeń (ang. video content analytics), optymalizacja analizy informacji wizualnej
 11. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie umożliwiające posadowienie systemów i aplikacji sieciowych wielkiej skali danych

V. INTERFEJSY CZŁOWIEK-MASZYNA ORAZ MASZYNA-MASZYNA W INTELIGENTNYCH SIECIACH

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów (lub istotne udoskonalenie istniejących) w obszarze inteligentnych sieci, w następującym zakresie:

 1. Inteligentne interfejsy maszyna-maszyna
 2. Inteligentne interfejsy człowiek-maszyna (ang. HMI), a w szczególności:
 • Systemy i rozwiązania biometryczne
 • Rozpoznawanie emocji zachowań i gestów
 • Rzeczywistość rozszerzona (ang. augmented reality)
 • Obrazowanie i analizy informacji wizualnej adaptujące się do dostępnych zasobów komunikacyjnych i wizualnych
 • Komunikacja akustyczna i głosowa

VI. STANDARYZACJA, BEZPIECZEŃSTWO I MODELOWANIE INTELIGENTNYCH SIECI

Opracowanie innowacyjnych (nowych lub usprawniających) rozwiązań wspierających różne obszary (ang. cross-cutting) budowy i rozwoju inteligentnych sieci:

 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne w inteligentnych sieciach i systemach
 2. Cyberbezpieczeństwo
 3. Ochrona prywatności
 4. Inteligentne systemy bezpieczeństwa (ang. smart security)
 5. Wspieranie opracowania metodyk, procesów standaryzacyjnych i ich wdrożenia
 6. Metody modelowania i automatycznego testowania (poprawy jakości wytwarzania oprogramowania – wytwarzania aplikacji)
 7. Wykorzystanie geoinformacji w rozwoju inteligentnych sieci i systemów

VII. METODYKA I TECHNOLOGIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Udoskonalanie oraz opracowywanie nowych rozwiązań informatycznych w zakresie sztucznej inteligencji (SI), w szczególności w następujących obszarach:
1. Architektura rozwiązań SI
2. Modele SI
3. Metody analizy danych i opracowania zbiorów danych dla SI
4. Technologie i techniki obliczeniowe SI oraz metody uczenia i pozyskiwania wiedzy (uczenie maszynowe, rozumowanie maszynowe)
5. Technologie dostępu do SI
6. Cyberbezpieczeństwo w kontekście SI
7. Metody i narzędzia służące uzyskaniu lub ocenie godnej zaufania SI (zgodnej z prawem, etycznej, solidnej technicznie i bezpiecznej)

VIII. POZYCJONOWANIE I NAWIGACJA

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów, metod (lub istotne udoskonalenie istniejących) w celu wyznaczania pozycji obiektu w zdefiniowanej przestrzeni, jego nawigowania lub monitorowania (z zapewnieniem niezbędnego poziomu bezpieczeństwa), w następującym zakresie:

1. Podnoszenie jakości satelitarnych i innych systemów pozycjonowania w przestrzeni (w szczególności dokładności i integralności).
2. Multimodalne wyznaczanie pozycji obiektów.
3. Systemy lokalizacji wewnątrz budowli.
4. Aplikacje nawigacyjne i lokalizacyjne wykorzystujące informacje z wielu źródeł w czasie rzeczywistym.
5. Aplikacje nawigacyjne i lokalizacyjne z innowacyjnymi metodami przekazu informacyjnego (w tym kartograficznego), w szczególności innowacyjnymi metodami obrazowania.
6. Sieciocentryczne systemy nawigacyjne.
7. Zdalne monitorowanie obiektów w ruchu.
8. Ochrona systemów GNSS przed zakłóceniami intencjonalnymi i nieintencjonalnymi oraz bezpieczne systemy GNSS przeznaczone dla autoryzowanych użytkowników.
9. Budowa komponentów systemów pozycjonowania i nawigacji (m.in. satelitarnej) dla segmentu naziemnego (ang. ground segment) oraz pokładowego (ang. on-board segment), w tym oprogramowanie wbudowane.
10. Wykorzystanie inteligentnych sieci w rozwoju systemów lokalizacyjnych i nawigacyjnych.

IX. POZYSKIWANIE GEOINFORMACJI

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów, metod (lub istotne udoskonalenie istniejących) służących pozyskiwaniu informacji przestrzennych, w następującym zakresie:

 1. Systemy bezinwazyjnego pomiaru (np. teledetekcja i fotogrametria lotnicza, satelitarna oraz bliskiego zasięgu, lotniczy i naziemny skaning laserowy, georadary, obserwacje radarowe, obserwacje hiperspektralne, termowizja).
 2. Rozwiązania teledetekcyjne, fotogrametryczne i inne pozwalające na zautomatyzowane wykrywanie, identyfikację obiektów i ich cech oraz zmian zachodzących w przestrzeni na podstawie analizy sygnałów, danych, zobrazowań.
 3. Mobilne pozyskiwanie danych (w tym kartowanie – ang. mapping) i mobilne systemy GIS.
 4. Pozyskiwanie geoinformacji z istniejących zasobów WWW i dokumentów analogowych, w szczególności z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji
 5. Instrumenty, sensory, systemy do pozyskiwania i obrazowania danych przestrzennych lub nowe sposoby integracji instrumentów, sensorów i systemów (w tym platformy mobilne załogowe i bezzałogowe).
 6. Geodezyjne systemy pomiarowe i pomiarowo-kontrolne.
 7. Wykorzystanie inteligentnych sieci w systemach pozyskiwania geoinformacji.

X. PRZETWARZANIE, ANALIZOWANIE, UDOSTĘPNIANIE ORAZ WIZUALIZACJA GEOINFORMACJI

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów, metod (lub istotne udoskonalenie istniejących) służących do przetwarzania, analizy, przechowywania, udostępniania oraz kartograficznej wizualizacji informacji przestrzennych, w następującym zakresie:

 1. Budowa baz wiedzy przestrzennej (ang. spatial knowledge base).
 2. Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej i sieci semantycznych do wielokryterialnej analizy geoinformacji (ang. geobusiness intelligence).
 3. Eksploracja danych przestrzennych (ang. spatial data mining).
 4. Harmonizacja danych przestrzennych.
 5. Fuzje różnorodnych danych przestrzennych i automatyzacja przetwarzania geoinformacji.
 6. Przygotowanie danych przestrzennych na potrzeby uczenia maszynowego
 7. Rozwiązania służące efektywnej wymianie geoinformacji w środowiskach wykorzystywanych przez wielu użytkowników, w tym w czasie rzeczywistym.
 8. Modelowanie (w tym kartograficzne), scenariuszowanie i prognozowanie zmian w przestrzeni.
 9. Monitoring zmian w przestrzeni (np. w oparciu o dane programu Copernicus, w oparciu o dane ze skaningu laserowego) oraz wynikająca z niego aktualizacja danych przestrzennych.
 10. Kartograficzna wizualizacja danych np. wizualizacje danych przestrzennych z wykorzystaniem technik Rzeczywistości Rozszerzonej, holografii, wizualizacje kontekstowe, wizualizacje uwzględniające aspekt czasowy, infografiki, wizualizacje 2D/3D.
 11. Wykorzystanie rozwiązań z zakresu inteligentnych sieci w przetwarzaniu, analizie i udostępnianiu geoinformacji.

X. GEOINFORMATYKA

Opracowanie innowacyjnych systemów, aplikacji, algorytmów, funkcji, modeli, standardów (lub istotne udoskonalenie istniejących) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, w celu zapewnienia efektywnego pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania, analizowania, udostępniania, wizualizowania informacji o przestrzeni, w następującym zakresie:

 1. Modele i struktury danych przestrzennych, standardy i formaty zapisu, kompresji i wymiany danych.
 2. Przetwarzanie geoinformacji w chmurze (ang. spatial cloud computing).
 3. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie do efektywnego przetwarzania geoinformacji wielkiej skali.
 4. Zarządzanie dużymi zbiorami danych przestrzennych (ang. spatial big data).
 5.  Integracja i harmonizacji danych przestrzennych oraz zasobów sieci WWW z danymi przestrzennymi
 6. Efektywne filtrowanie, agregacja i generalizacja informacji przestrzennej.
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa zasobów danych przestrzennych.
 8. Aplikacje geoinfomacyjne czasu rzeczywistego oraz uwzględniające wymiar czasu (np. wieloczasowe).
 9. Optymalizacja marszrutyzacji obiektów ruchomych.
 10. Integracja systemów geoinformacyjnych z innymi systemami informatycznymi np. ERP, CRM, SCADA, BIM[4].
 11. Automatyzacja procesu integracji rejestrów państwowych z bazami danych przestrzennych.

XI. INNOWACYJNE ZASTOSOWANIA GEOINFORMACJI

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów, metod (w szczególności w powiązanych z technologiami inteligentnych sieci), które istotnie udoskonalą już istniejące lub stworzą nowe sposoby wykorzystania technologii geoinformacyjnych w:

 1. Systemach inteligentnych miast (ang. smart sities).
 2. Inteligentnych systemach transportowych (ang. Intelligent Transportation System), logistyce, transporcie i spedycji oraz sterowaniu pojazdami.
 3. Systemach bezpieczeństwa narodowego, systemach bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyce, zarządzaniu kryzysowym, ratownictwie, ochronie zdrowia.
 4. Systemach nawigacji i bezpieczeństwa lądowego, morskiego i lotniczego.
 5. Inteligentnych systemach zarządzania sieciami przesyłowymi.
 6. Symulatorach pojazdów, sytuacji i zjawisk (np. trenażery i symulatory do szkolenia załóg, symulatory taktyczne oraz rozwiązania „serious games”).
 7. Zaawansowanych systemach planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, zarządzania nieruchomościami, systemach geopartycypacji społecznej wspierającej zarządzanie przestrzenią.
 8. Zaawansowanych systemach inteligentnej hodowli i upraw (np. rolnictwo precyzyjne, inteligentne leśnictwo).
 9. Zaawansowanych systemach wykorzystywanych w geomarketingu.
 10. Zaawansowanych systemach informacyjnych wspierających realizację dyrektyw unijnych do których realizacji niezbędna jest geoinformacja.
 11. Zaawansowanych systemach wykorzystywanych w badaniu Ziemi (np. w geologii, geofizyce, archeologii, górnictwie).
 12. Systemach monitoringu i oceny środowiska
 13. Systemach mających za zadanie mitygację zmian klimatu i geozagrożenia, np. ekstremalne zjawiska geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne, meteorologiczne, morskie.
 14. Systemach identyfikacji i optymalizacji wykorzystywania zasobów naturalnych oraz systemach mających za zadanie przeciwdziałać negatywnym skutkom działalności człowieka (inżynierskiej, przemysłowej, gospodarczej) i minimalizować skutki takiej działalności.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU


[1] System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (definicja w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne).

[2] Prace B+R powinny obejmować jedną lub więcej wymienionych cech.

[3] Na podstawie definicji zaczerpniętej z : “Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2019”, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, 2010

[4] ERP – ang. enterprise resource planning, CRM – ang. customer relationship management, SCADA – ang. supervisory control and data acquisition, BIM – ang. building information modeling