Czym są krajowe inteligentne specjalizacje ?

Krajowe inteligentne specjalizacje są to branże, których rozwój zapewni: tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Wsparciem ze środków Unii Europejskiej obejmowane są projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje.

Przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze by ich projekty realizowane były w obszarach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami.

Z funduszy unijnych przeznaczonych na wsparcie badań, rozwoju i innowacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2020-
2021, w obecnej jak i nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 będą finansowane projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji, czyli tych o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym.

13 inteligentnych specjalizacji określono w ramach następujących działów:

Celem głównym Krajowej Inteligentnej Specjalizacji jest skupienie inwestycji na badaniach, rozwoju i innowacyjności (B+R+I) w obszarach o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym kraju, których rozwój przyczyni się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia społeczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego.

Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlega ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. 

Dokument określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych, przyczyniając się do poprawy jakości życia społeczeństwa oraz funkcjonowania środowiska naturalnego.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Inteligentna Specjalizacja to koncepcja Komisji Europejskiej odnosząca się do wdrażania polityki innowacyjnej regionów i krajów Unii w oparciu o strategie RIS 3. Koncepcja została rozwinięta w „Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3)” i zdefiniowana jako:

Narodowe/regionalne strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), czyli zintegrowane, lokalnie definiowane programy transformacji gospodarczej, które spełniają pięć ważnych kryteriów, a mianowicie:
-pozwalają skoncentrować wsparcie w zakresie prowadzonej polityki i inwestycji na kluczowych krajowych/regionalnych priorytetach, wyzwaniach i potrzebach w zakresie rozwoju opartego na wiedzy, włącznie z działaniami związanymi z ICT;
– wykorzystują mocne strony i przewagi konkurencyjne danego kraju/regionu oraz jego potencjał do osiągania doskonałości;
-sprzyjają innowacjom technologicznym i praktycznym, stymulują inwestycje sektora prywatnego;
-prowadzą do pełnego zaangażowania interesariuszy, zachęcają do innowacyjności i eksperymentowania;
-są oparte na obiektywnych danych i dowodach (ang. evidence – based) i zawierają solidne systemy monitorowania i oceny (Guide to Research, str.10).

8 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Przedsiębiorstw, którego integralną część stanowi Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS), Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym (obszary B+R+I) oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji.

Opracowane przez Państwa Członkowskie UE i ich regiony strategie na rzecz inteligentnej specjalizacji, które wskazują na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju obszarów
badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020, przede wszystkim poprzez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Regionalne Programy Operacyjne, a także program Horyzont 2020.

Mając na uwadze pozytywne doświadczenia z wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji, zwiększenia koncentracji tematycznej oraz nakładów prywatnych na prace badawczo-rozwojowe, Komisja Europejska zdecydowała o kontynuowaniu podejścia w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Działania w obszarze inteligentnych specjalizacji mają być kontynuowane i rozwijane, kładąc szczególny nacisk na współpracę ponadregionalną oraz międzynarodową.

Efektem opracowania KIS jest wskazanie krajowych inteligentnych specjalizacji stanowiących priorytety w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej. KIS może również stanowić użyteczny instrument do sprostania wyzwaniom globalnym, takim jak: zmiany demograficzne, ograniczony dostęp do surowców naturalnych, bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatyczne.