SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

KIS 7. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA, PRZETWÓRSTWA
I WYKORZYSTYWANIA SUROWCÓW NATURALNYCH ORAZ WYTWARZANIE ICH SUBSTYTUTÓW
I. PRZETWÓRSTWO METALICZNYCH SUROWCÓW MINERALNYCH
II. TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ROPY NAFTOWEJ
III. TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE GAZU ZIEMNEGO
IV. TECHNOLOGIE EKSPLOATACJI ZŁÓŻ WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO
V. POZYSKIWANIE SUROWCÓW PODSTAWOWYCH DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO, CEMENTOWEGO I BUDOWNICTWA, DROGOWNICTWA

KIS 8. MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW, W TYM NIEZDATNYCH DO PRZETWORZENIA ORAZ WYKORZYSTANIE MATERIAŁOWE
I ENERGETYCZNE ODPADÓW (RECYKLING I INNE METODY ODZYSKU)
I. MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW (M.IN. PRODUKCJA BEZODPADOWA LUB NISKOODPADOWA)
II. BEZPIECZNE METODY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI PRZEWIDZIANYMI
DO DALSZEGO ZAGOSPODAROWANIA LUB UNIESZKODLIWIENIA
III. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE ODZYSKU, W TYM RECYKLINGU
IV. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE ODZYSKU I RECYKLINGU ENERGETYCZNEGO

KIS 9. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ
I. POPRAWA JAKOŚCI WODY DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH I GOSPODARCZYCH
II. ZWIĄKSZENIE ZASOBÓW WÓD DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH I GOSPODARCZYCH
III. POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH
IV. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
V. ODZYSK WODY I INNYCH SUROWCÓW ZE ŚCIEKÓW
VI. WYKORZYSTANIE I ODZYSK ENERGII W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU