KIS 9. SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE

I. SENSORY FIZYCZNE

 1. Sensory światłowodowe punktowe i rozłożone, w szczególności wykorzystujące światłowody mikrostrukturalne, do pomiarów wielkości fizycznych w szczególności kształtu, odkształceń, temperatury i innych.
 2. Technologia i konstrukcja sensorów i detektorów promieniowania elektromagnetycznego
  i/lub jonizującego.
 3. Technologia i konstrukcja sensorów wykorzystujących ultradźwięki.
 4. Technologia i konstrukcja sensorów i mikrosensorów (MEMS/NEMS/MOEMS), w tym dla wielkości mechanicznych (siła, naprężenie, odkształcenie, przyspieszenie, drgania, położenie i inne).
 5. Rozwój sensorów elastycznych i/lub drukowanych.
 6. Technologia i konstrukcja sensorów wielkości elektrycznych i magnetycznych.
 7. Sensory dla diagnostyki materiałowej w tym dla badań nieniszczących.
 8. Systemy nawigacji w obiektach zamkniętych.
 9. Sensory fizyczne dla autodiagnostyki maszyn i urządzeń w systemach M2M lub M2H.
 10. Sensory na potrzeby pomiarów masy i siły, w tym pomiarów dynamicznych.

II. SENSORY CHEMICZNE

 1. Tworzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i opracowania technologii wytwarzania czujników chemicznych, w tym elektrochemiczne, półprzewodnikowe, termometryczne, masowe, optyczno-światłowodowe, typu lab-on – chip, spektrometryczne, rezonansowe (MEMS/NEMS) i inne.
 2. Matryce sensorów chemicznych.
 3. Sensory chemiczne gazów (fotoniczne, konduktometryczne i inne).
 4. Techniki i materiały dla funkcjonalizacji sensorów chemicznych.
 5. Sensory chemiczne, detektory i sieci sensorowe dla monitorowania stanu bezpieczeństwa chemicznego i radiologicznego.

III. BIOSENSORY

 1. Sensory pomiarów bioelektrycznych parametrów organizmów żywych i struktur biologicznych.
 2. Sensory pomiarów biomechanicznych parametrów struktur biologicznych.
 3. Techniki i materiały dla funkcjonalizacji biosensorów.
 4. Technologia i konstrukcja biosensorów wykorzystujących struktury MEMS i NEMS.
 5. Matryce biosensorów.
 6. Optoelektroniczne sensory wykorzystujące struktury biologiczne (enzymy, białka, kwasy nukleinowe
  i inne).
 7. Sensory dla monitorowania funkcji życiowych osób działających w warunkach ekstremalnych (strażacy, ratownicy, policjanci, sportowcy i inni).
 8. Sensory i sieci sensorowe dla telemedycyny, w tym dla monitorowania stanu zdrowia człowieka.
 9. Sensory dla implantów biomedycznych.
 10. Sensory sygnałów biomedycznych do sterowania urządzeniami.

IV. SIECI SENSOROWE

 1. Techniki zarządzania, optymalizacji i samoorganizacji sieci sensorowych.
 2. Bezpieczeństwo sensorów i sieci sensorowych oraz systemy zabezpieczenia przesyłu i gromadzenia danych.
 3. Lokalizacja w sieciach sensorowych (algorytmy lokalizacyjne, techniki lokalizacji i tworzenia map,
  w szczególności dedykowane dla obszarów podwyższonego ryzyka i/lub trudnych warunków propagacyjnych).
 4. Techniki przetwarzania i gromadzenia danych dla sensorów i sieci sensorowych.
 5. Techniki sztucznej inteligencji, wspierające funkcjonowanie i wykorzystanie inteligentnych sieci sensorowych.
 6. Inteligentne sensory i sieci sensorowe wykorzystujące techniki akustyczne, sejsmiczne, spektralne i/lub obrazowania.
 7. Rozwój sensorów i sieci sensorowych typu Body Area Network (BAN).
 8. Tworzenie nowych rozwiązań służących autonomizacji funkcjonowania sieci sensorowych.
 9. Sieci sensorowe do monitorowania stanu środowiska człowieka.
 10. Sieci sensorowe na potrzeby monitorowania ruchu lądowego, powietrznego, wodnego, w tym radary ze sterowaną wiązką.
 11. Inteligentne sieci sensorowe wspierające handel, zwłaszcza elektroniczny oraz systemy integrujące elektroniczne kanały sprzedaży z kanałami tradycyjnymi.

V. ZAGADNIENIA HORYZONTALNE  (przekrojowe) W TECHNOLOGIACH SENSOROWYCH

 1. Technologie elektroniczne i informatyczne dla systemów sensorowych.
 2. Innowacyjne materiały dla technologii sensorowej.
 3. Techniki i systemy oszczędnego wykorzystywania energii na potrzeby autonomicznych sensorów i sieci sensorowych.
 4. Przyrządy i systemy pozyskiwania energii z otoczenia (energy harvesting) dla sensorów i sieci sensorowych.
 5. Sensory pracujące w ekstremalnych warunkach środowiskowych.
 6. Sensory wysokiej rozdzielczości i dokładności.
 7. Technologie obudów i montażu (packaging) dla technologii sensorowej i detektorowej.
 8. Zagadnienia integracji i miniaturyzacji heterogenicznych i inteligentnych systemów sensorowych.
 9. Metody podnoszenia niezawodności sensorów i systemów sensorowych.
 10. Sensory wielkości fizycznych i chemicznych oraz elektroniczne układy wspomagające, pracujące
  w trudnych warunkach środowiskowych, w tym warunkach kosmicznych (harsh environment).
 11. Wykorzystanie fuzji danych gromadzonych przez różne typy sensorów.
 12. Układy mikroelektroniczne, w tym specjalizowane układy scalone ASIC dla potrzeb sensorów i sieci sensorowych.
 13. Sensory i sieci sensorowe dla diagnostyki bio-medycznej.
 14. Sensory i sieci sensorowe dla prewencji w stanach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
  i/lub epidemiologicznego.
 15. Sieci sensorowe do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i obiektów publicznych.
 16. Sensory oraz inteligentne sieci sensorowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych i dla rehabilitacji.
 17. Sensory i sieci sensorowe do monitoringu stanu technicznego konstrukcji inżynierskich
  i/lub przewidywania czasu ich bezpiecznej eksploatacji (SHM i PHM).
 18. Sensory funkcjonalne i sieci sensorowe dla urządzeń technicznych.
 19. Sensory i sieci sensorowe dla inteligentnych budynków i miast
 20. Sensory dla monitorowania środowiska naturalnego.
 21. Sensory i sieci sensorowe dla potrzeb modelowania człowieka, jego zachowań
  i otoczenia (ergonomia pracy, tworzenie środowisk wirtualnych i inne).
 22. Sensory i sieci sensorowe wspomagające rolnictwo, leśnictwo i przemysł rolno-spożywczy.
 23. Sensory i sieci sensorów dla modelowania, symulacji, kontroli i/lub sterowania procesów technologicznych w przemyśle.
 24. Sensory i sieci sensorów do monitoringu warunków przechowywania w łańcuchu dostaw i śledzenia produktów w celach identyfikacyjnych.
 25. Sensory i sieci sensorowe na potrzeby zaawansowanych systemów ochrony perymetrycznej.
 26. Sensory i sieci sensorowe na potrzeby sterowania maszyn gestami i mową.
 27. Sensory i inteligentne sieci sensorowe dla lokalizacji osób i rzeczy w dynamicznie zmiennym środowisku na ograniczonym obszarze.
 28. Sensory i sieci sensorowe dla adaptacyjnych antykolizyjnych i antyzderzeniowych systemów
  w transporcie i w przemyśle.

Słowniczek:

MEMS (ang. MicroElectroMechanical Systems) – mikrosystem najczęściej wytwarzany przy użyciu technologii półprzewodnikowej, składający się z elementów mechanicznych i elektrycznych.

NEMS (ang. NanoElectroMechanical Systems) – mikrosystem najczęściej wytwarzany przy użyciu technologii półprzewodnikowej, składający się z elementów mechanicznych i elektrycznych, zawierający elementy
o rozmiarach nanometrycznych.

MOEMS (ang. MicroOptoElectroMechanical Systems) – mikrosystem najczęściej wytwarzany przy użyciu technologii półprzewodnikowej, składający się z elementów mechanicznych, optycznych i elektrycznych.

Body Area Network – sieć sensorowa, której elementy ulokowane są na lub wewnątrz organizmów żywych.

SHM (ang. Structural Health Monitoring) – Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji.

PHM (ang. Prognostics Health Monitoring) – Zarządzanie i przewidywanie żywotności konstrukcji.

M2M (ang. Machine to Machine ) – Komunikacja pomiędzy maszynami.

M2H (ang. Machine to Human) – Komunikacja pomiędzy człowiekiem a maszyną.

Harsh environment – trudne warunki środowiskowe (np. warunki kosmiczne, górnictwo, hutnictwo).

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU