KIS 13.  FOTONIKA

I. Technologie, materiały i urządzenia dla fotowoltaiki

 1. Technologia ogniw fotowoltaicznych wykorzystujących krzem krystaliczny o radykalnie nowatorskiej, niestandardowej architekturze, np.: technologie cienkich krystalicznych podłoży, alternatywne (np. ciekłe) metody pasywacji, alternatywne metody zbierania prądu, struktury hybrydowe, itp.
 2. Technologie wysokowydajnych ogniw cienkowarstwowych w oparciu o przyszłościowe materiały, jak na przykład stop CIGS, kesteryty, perowskity i inne nowe materiały.
 3. Ogniwa słoneczne trzeciej generacji, w oparciu o kropki kwantowe, plazmony, poziomy przejściowe, pomnażanie nośników ładunku, struktury organiczne i barwnikowe (ogniwa stabilne, na podłożach elastycznych), manipulowanie widmem światła (luminescencja, konwersja-DC/UC) i inne.
 4. Technologia przeźroczystych warstw przewodzących oraz przeźroczystych półprzewodników typu n i p w zastosowaniu do fotowoltaiki oraz wyświetlaczy.
 5. Cienkie warstwy i struktury foto- / termo-/ elektro- chromowe.
 6. Technologia, wytwarzanie i testowanie modułów fotowoltaicznych, z wykorzystaniem szkieł o ulepszonych parametrach, tańszych enkapsulantach, do zastosowań w systemach zintegrowanych z budynkami.

II. Technologie, materiały i urządzenia światłowodowe

 1. Technologie, i diagnostyka światłowodów pasywnych i aktywnych zarówno szklanych jak i polimerowych oraz elementów światłowodowych na bazie nowych typów włókien (tj. posiadających istotne ulepszenia w porównaniu do standardowych włókien ustandaryzowanych w rekomendacjach ITU-T serii G.65x) dla telekomunikacji światłowodowej nowej generacji.
 2. Technologie i diagnostyka światłowodów aktywnych, do zastosowań we wzmacniaczach i laserach włóknowych CW i impulsowych.
 3. Technologie, i diagnostyka światłowodów mikrostrukturalnych i nanostrukturalnych o kształtowanych własnościach transmisyjnych, oraz z funkcjonalizowanych polimerów o nowych właściwościach, a także światłowodów z udziałem materiałów kompozytowych.
 4. Technologiei diagnostyka włókien specjalizowanych, projektowanych pod kątem niestandardowych funkcjonalności, wśród nich generacji supercontinuum i innych efektów nieliniowych, transmisji wysokich mocy optycznych, przenoszenia nietypowych zakresów spektralnych, czy też niekonwencjonalnych charakterystyk modowych lub dyspersyjnych.
 5. Urządzenia światłowodowe – lasery i wzmacniacze światłowodowe nowej generacji, w tym urządzenia na nietypowe zakresy spektralne, jak VIS oraz MIR.
 6. Technologie i diagnostyka sensorów światłowodowych oraz wspomagających elementów światłowodowych i optycznych do zastosowań sensorycznych. .
 7. Technologie i diagnostyka pokryć światłowodowych do zastosowań przemysłowych, a także o wysokiej odporności na środowisko agresywne i narażenia, w tym chemiczne, biologiczne, radiacyjne i mechaniczne; technologie umożliwiające łączenie i obróbkę włókien światłowodowych w takich warunkach.

III. Technologie i  materiały do wytwarzania źródeł i detektorów promieniowania optycznego

 1. Technologie i materiały laserowych źródeł promieniowania oraz detektorów promieniowania opartych na materiałach z szeroką przerwą energetyczną. Lasery i detektory w obszarze VIS oraz UV.
 2. Technologie i materiały dla laserów i detektorów promieniowania na zakres podczerwieni. Lasery i detektory w obszarze podczerwieni.
 3. Technologie i materiały do wytwarzania oraz detekcji promieniowania w zakresie terahercowym (THz) i powiązane systemy obrazowania.
 4. Urządzenia i systemy laserowe generujące promieniowanie szerokopasmowe o dużej spójności przestrzennej.
 5. Technologie, materiały i układy laserów (mikrolaserów) ciała stałego: pracy ciągłej  i impulsowych (nano-, piko-, i femto-sekundowych), układy nieliniowej przemiany częstotliwości optycznych.
 6. Urządzenia i systemy laserowe do zastosowań przemysłowych, w tym (mikro)obróbki i diagnostyki przemysłowej.
 7. Urządzenia i systemy laserowe dla przesyłania i przetwarzania informacji.
 8. Urządzenia i systemy laserowe do diagnostyki medycznej oraz terapii.
 9. Układy wspierające systemy laserowe oraz systemy detekcji.

IV. Optoelektroniczne urządzenia i systemy

 1. Rozwiązania optoelektroniczne w procesach wytwarzania i sterowania:
  • urządzenia i systemy do obróbki przestrzennej i powierzchniowej materiałów oraz wytwarzania części wraz z aparaturą i technologiami wspomagającymi te działania.
  • urządzenia i systemy do monitorowania i sterowania procesami produkcyjnymi oraz kontroli elementów, podzespołów i produktów, wraz z aparaturą i technologiami wspomagającymi te działania.
  • urządzenia do rejestracji obrazów w różnych zakresach widma, ich formowania, przekształcania, porównywania i analizy, w tym urządzenia noktowizyjne i termalne, wykorzystywane do „sztucznego widzenia”   w robotyce i nawigacji oraz zapewniające obrazowanie w reżimie bardzo małego natężenia światła, wraz z aparaturą i technologiami wspomagającymi te działania.
 2. Optoelektroniczna aparatura kontrolna i pomiarowa
  • urządzenia do pomiarów parametrów promieniowania elektromagnetycznego w różnych zakresach widma (np. spektrometry, elipsometry, mierniki energii).
  • mikroskopia świetlna.
  • urządzenia kontrolne i pomiarowe wykorzystujące zdolność tworzenia obrazów w różnych zakresach widma, ich formowania, przekształcania, porównywania i analizy. sensory służące do przetwarzania różnych wielkości fizycznych na równoważne ich wartościom parametry wiązek światła i bazujące na nich urządzenia kontrolne i pomiarowe.,
  • specjalistyczna aparatura pomiarowa w zakresie metrologii optycznej oraz ultraprecyzyjnych pomiarów optycznych i atomowych.
  • urządzenia kontrolne i pomiarowe wykorzystujące specyficzne własności promieniowania laserowego.
 3. Optoelektroniczna aparatura diagnostyczna, terapeutyczna i analityczna wykorzystująca specyficzne własności różnych źródeł światła, często oparta na laserach lub w połączeniu ze światłowodami i możliwością obrazowania,oraz przetwarzania i analizy obrazów do zastosowań w medycynie .
 4.  Optoelektroniczna aparatura w systemach bezpieczeństwa: inteligentne sensory, sieci sensorów oraz linie zbierania i przesyłania do centrów decyzyjnych danych dotyczących zagrożeń powodziowych, atmosferycznych, pożarowych, radiologicznych, transportowych umożliwiających bieżącą kontrolę bezpieczeństwa wybranych dziedzin życia i gałęzi gospodarki.

V. Optyczne systemy telekomunikacyjne i informacyjne

 1. Optyczne urządzenia nadawcze i odbiorcze, urządzenia przetwarzające oraz aktywne i pasywne elementy sieci światłowodowych w obszarze sieci dostępowych następnej generacji (ang. NGN – Next Generation Network).
 2. Optyczne urządzenia i systemy zapewniające bezpieczeństwo transmisji i/lub przetwarzania danych na poziomie warstwy fizycznej.
 3. Techniki modulacji i demodulacji sygnałów optycznych ze zwiększoną odpornością na zakłócenia i zniekształcenia transmisji.
 4. Zwiększenie informacyjnej przepustowości łączy i sieci optycznych poprzez złożone metody kodowania i zaawansowane techniki detekcji.
 5. Optyczne urządzenie nadawcze i odbiorcze, urządzenia przetwarzające dla sieci transportowych z uwzględnieniem transmisji długodystansowej, efektywne wzmacniacze mocy optycznej, technologie związane z optymalizacją wykorzystywanego pasma, również poza pasmami C i L oraz redukcją konsumpcji energii.
 6. Rozwój technologii FSO (ang. Free-Space Optical communication) do przepustowości na poziomie 100 Gbps i dystansach co najmniej 10 km.
 7. Rozwój technologii optycznego przetwarzania sygnałów.

VI. Układy i systemy optoelektroniki zintegrowanej

 1. Technologie i materiały dla optoelektroniki zintegrowanej – w tym technologie bazujące na platformach półprzewodnikowych oraz dielektrycznych.
 2. Prototypowanie i wytwarzanie układów MOEMS/NOEMS do zastosowań w systemach czujnikowych, telekomunikacyjnych, medycznych oraz układach przetwarzania informacji.
 3. Prototypowanie i wytwarzanie komponentów oraz specjalizowanych układów fotoniki scalonej ASPIC – pasywnych oraz aktywnych, przeznaczonych do zastosowań w systemach czujnikowych, telekomunikacyjnych, medycznych oraz układach przetwarzania informacji.
 4. Technologie integracji fotoniczno-elektronicznej (ASPIC+ASIC).
 5. Technologie „packagingu” układów optoelektroniki zintegrowanej.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU