VIII. Nowe cele prewencyjne i/lub terapeutyczne

Innowacyjna i skuteczna terapia celowana chorób cywilizacyjnych (np. chorób neurodegeneracyjnych
i psychiatrycznych, o podłożu autoimmunizacyjnym, w tymi chorób układu oddechowego, o podłożu alergicznym, chorób nowotworowych, sercowo-naczyniowych, metabolicznych, otyłości oraz niepłodności), powinna opierać się na opracowaniu i wdrożeniu:

  1. Nowych terapii w chorobach cywilizacyjnych opartych o produkty lecznicze (leki chemiczne, biologiczne, biopodobne, innowacyjne, generyczne) lub ich kombinacje oraz takie, które wykorzystują nowe formulacje.

  2. Algorytmów postępowania z pacjentem w oparciu o wyniki spersonalizowanej diagnostyki.

  3. Schematów postępowania przy doborze i walidacji skuteczności terapeutycznej cząstki chemicznej.

  4. Protokołów monitorowania i oceny skuteczności działania terapeutycznego np. na modelach linii komórek własnych pacjenta.

Warunkiem zaproponowania i przygotowania do wdrożenia terapii celowanej (spersonalizowanej) jest możliwie pełna identyfikacja podłoża choroby np. podłoża genetycznego, metabolicznego itp., jak również możliwości predykcji i oceny skuteczności zaproponowanej terapii na modelach linii komórkowych, bakterii czy in silico
z jednoczesną możliwością oceny skuteczności i stabilności zaproponowanej terapii. Opracowanie i wdrożenie nowych o unikalnym znaczeniu terapii celowanych, również terapii łączonych dających możliwości poprawy jakości życia pacjenta w chorobach współwystępujących z jednoczesną oceną jej skuteczności, monitorowania
i zmiany w trakcie prowadzenia terapii.

Postęp i rozwój nowych terapii ściśle związany jest z rozwojem DIAGNOSTYKI i wykorzystuje jej efekty, wprowadzając nowe, unikalne modele oceny skuteczności terapii, niwelujące negatywne skutki dla pacjenta.