VI. Opieka Skoordynowana – leczenie

Z analizy pomiarów stanu zdrowia wynika, że przewlekłe choroby niezakaźne (np. miażdżyca i jej czynniki ryzyka, nowotwory złośliwe, zaburzenia psychiczne, zaburzenia odżywienia, choroby metaboliczne) są najczęstszą przyczyną zapadalności, chorobowości, umieralności, śmiertelności i obciążenia chorobowego ludności we współczesnym świecie, w tym w Polsce. Celem leczenia skoordynowanego jest uwzględnienie wszystkich istotnych elementów procesu leczenia celem jego optymalizacji, integracji i dopasowania
do spersonalizowanych potrzeb pacjentów, poprzez włączenie do leczenia zabiegowego i zachowawczego
w formie m.in. farmakoterapii, metod aktywności fizycznej, w tym sportu, wspierania kondycji i higieny psychicznej, jak i zmiany lub modyfikacji sposobów odżywania z uwzględnieniem spersonalizowanego żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz prawidłowej diety. Właściwie skoordynowane leczenie oparte na modelu biopsychospołecznym, zatem nie tylko na elementach czysto klinicznych, ale również włączając w to elementy kondycji fizycznej, psychicznej, poziomu odżywienia, jak i elementów profilaktyki i rehabilitacji ma znaczenie w zapobieganiu wznowienia chorób i ich dalszemu postępowi, oraz zachorowania na inne choroby pochodne.

Opieka skoordynowana w zakresie leczenia zakłada rozwój i wzmocnienie współpracy placówek medycznych
ze specjalistami fizjoterapii, psychologii, dietetyki, pracownikami socjalnymi, jak również partnerów w postaci przedsiębiorstw, które będą zainteresowane prowadzeniem edukacji na rzecz zmiany sposobu trybu życia, tempa życia, higieny życia i żywienia oraz produkcją potrzebnych w obszarze usług i/lub produktów, np. spożywczym o walorach prozdrowotnych.

Obszar obejmuje również badania nad nowymi terapiami chorób cywilizacyjnych opartymi o innowacyjne technologie medycyny spersonalizowanej (z dziedziny genomiki, transkryptomiki, epigenomiki, proteomiki, metabolomiki) oraz spersonalizowanej terapii opartej o model biopsychospołeczny (zawierającej metody pracy
z pacjentem uwzględniające profil psychologiczny, warunki życia, dostępne wsparcie materialne
i niematerialne, i inne).

Dodatkowo, leczenie w chorobach przewlekłych, rzadkich i u osób z niepełnosprawnościami, obejmuje wielospecjalistyczną, zintegrowaną opiekę nad pacjentem wraz z jego rodziną.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU