VI. Wykorzystanie i odzysk energii w gospodarce wodno-ściekowej

  1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w technologiach lub systemach produkcji, odzysku
    i uzdatniania wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych i gospodarczych.

  2. Technologie wykorzystujące ścieki i osady jako substraty do pozyskiwania energii.

  3. Technologie unieszkodliwiania osadów z ko-substratami organicznymi w celu zwiększenia efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków.

  4. Innowacyjne systemy kojarzące energię ze źródeł odnawialnych z procesami oczyszczania ścieków
    w przydomowych instalacjach oczyszczania oraz innych rozproszonych instalacjach do magazynowania i oczyszczania ścieków.

  5. Rozwój i wdrażanie rozwiązań technologicznych wykorzystania energii ze ścieków w skojarzonych systemach energetycznych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU