III. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

 1. Rozwiązania dla poprawy stanu ekologicznego zdegradowanych rzek, ekosystemów wodnych i od wód zależnych (renaturyzacja i rewitalizacja), w tym przeciwdziałanie eutrofizacji.

 2. Techniki i metody rewitalizacji małych akwenów oraz cieków wodnych.

 3. Biochemiczna remediacja i magazynowanie wód powierzchniowych z infiltracją hydrodynamiczną
  dla stabilizacji eksploatowanych poziomów wodonośnych.

 4. Rozwiązania dla efektywnej ochrony głównych zbiorników wód podziemnych przed zagrożeniami antropogenicznymi na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych.

 5. Techniki biomonitoringu i bioindykacji zasobów wodnych.
 6. Techniki opomiarowania i monitorowania zlewni na terenach zurbanizowanych oraz systemów
  wodociągowych i kanalizacyjnych z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych w
  tym RTC (pomiar w czasie rzeczywistym).
 7. Systemowe rozwiązania w zakresie budowania zasobów bazodanowych oraz integracji źródeł
  rozproszonych danych jako składowe krajowego zasobu danych o stanie środowiska.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU