II. Zwiększenie zasobów wód do celów konsumpcyjnych i gospodarczych

 1. Technologie służące do odzyskiwania i wykorzystywania wód deszczowych, wód geotermalnych, wód słonych i wód słonawych prowadzące do produkcji wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych
  i gospodarczych.

 2. Rozwiązania systemowe w zakresie zamykania i integracji obiegów wodnych oraz zawracania wód technologicznych w systemach komunalnych i przemysłowych w ramach symbiozy przemysłowej.

 3. Technologie służące ograniczaniu strat w systemach dystrybucji wody.

 4. Informatyczne systemy monitorowania mające na celu zwiększanie wydajności wykorzystywania zasobów wodnych.

 5. Technologie monitorowania i opomiarowania dla zwiększania wydajności wykorzystywania zasobów wodnych, tj. ograniczania zużycia wody i strat w systemach wodociągowych z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz systemów informacji przestrzennej.

 6. Technologie małej retencji i wykorzystania wód opadowych na terenach zurbanizowanych, a także
  w obiegach technologicznych i na potrzeby gospodarcze.

 7. Inteligentne systemy odprowadzania wód opadowych integrujące potencjał retencji naturalnej, quasi-naturalnej oraz kanałowej (infrastrukturalnej).

 8. Rozwiązania inżynieryjne, przestrzenne i organizacyjne retencjonowania, oczyszczania
  i zagospodarowania wód opadowych w przestrzeni miejskiej i na terenach o niskiej urbanizacji jako alternatywa dla rozwiązań „collect and drain”.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU