IV. TECHNOLOGIE EKSPLOATACJI ZŁÓŻ WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO

 1. Innowacyjne technologie poprawiające efektywność eksploatacji układów KTZ.

 2. Modele, algorytmy i oprogramowanie dla poprawy efektywności pracy wielonaczyniowych koparek kołowych w warunkach eksploatacji pokładów o zaniżonej miąższości.

 3. Innowacyjne rozwiązania i technologie selektywnego urabiania złóż wielopokładowych wielonaczyniowymi koparkami kołowym.

 4. Innowacyjne technologie eksploatacji skał trudnourabialnych w górnictwie węgla brunatnego,

 5. Innowacyjne rozwiązania poprawiające wydajność i bezpieczeństwo pracy maszyn podstawowych w górnictwie.

 6. Nowe rozwiązania pozwalające na dostosowywanie technologii eksploatacji do warunków geologiczno-górniczych.

 7. Nowoczesne metody wykrywania i przeciwdziałania wystąpieniu poważnych zagrożeń m.in. osuwiskowych, pożarowych, wodnych, itp.

 8. Modele, algorytmy i oprogramowanie do poprawy i modelowania/prognozowania energochłonności procesów wydobywczych.

 9. Innowacyjne technologie sterowania wydobyciem (technologia wydobycia uwzględniająca wytężenie maszyn, informatyczne wspomaganie zarządzaniem wydobycia i prowadzenie ruchu w kopalniach).

 10. Technologie i metody przygotowania oraz wykorzystania wyrobisk poeksploatacyjnych oraz zwałowisk.

 11. Technologie zgazowania, suszenia oraz wytwarzania paliw płynnych poprzez bezpośrednie upłynnianie węgla kamiennego i brunatnego.

 12. Wzbogacanie węgli o niskiej jakości, poprzez stosowanie pirolitycznej konwersji.

 13. Proces podziemnego zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem metody szybowej dla zastosowania do eksploatacji pokładów resztkowych w kopalniach węgla kamiennego.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU