IV. Nowoczesne biotechnologie w ochronie środowiska

 1. Metody biologicznego usuwania zanieczyszczeń tłuszczowych i ropopochodnych, biodegradacja substancji organicznych pochodzenia antropogenicznego w strumieniach odpadowych.

 2. Nowoczesne procesy fermentacyjne do przetwarzania odpadów przemysłu rolno-spożywczego oraz odpadów komunalnych.

 3. Proces biohydrometalurgii do usuwania lub odzysku metali z odpadów komunalnych (urban mining)
  i przemysłowych.

 4. Zapobieganie procesom eutrofizacji poprzez usuwanie zw. fosforu oraz/lub azotu z ekosystemów wodnych i ścieków komunalnych.

 5. Rozwój oraz wdrażanie nowych technologii bio i fito-remediacji środowiska wodno-gruntowego.

 6. Integracja procesów biologicznych i fizyko-chemicznych w oczyszczaniu ścieków przemysłowych umożliwiająca zamknięcie obiegu wody/ odzysk wody i energii.

 7. Rozwój metod biotechnologicznych w dezodoryzacji odpadów komunalnych i odchodów zwierząt hodowlanych.

 8. Technologie oczyszczania gazów odlotowych emitowanych do powietrza.

 9. Technologie oczyszczania gazów technologicznych oraz odpadowych w celu ich wykorzystania.

 10. Biologiczne metody ochrony przed szkodnikami w uprawach rolniczych i leśnych oraz magazynowaniu żywności i higienie sanitarnej (feromony, repelenty, biopestycydy, inne).

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU